IZVESTIA VYSSHYKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIA I KHIMICHESKAY TEKHNOLOGIA

issue

Founded in January 1958. Twelve issues per year

 Editorial Board

Editor-in-Chief O.I.Koifman
Vice Editors-in-Chief V.N.Prorokov
Vice Editors-in-Chief A.P.Samarsky
Production Editor A.C.Manukyan

V.K.Abrosimov(Ivanovo), M.I. Bazanov (Ivanovo), B.D.Berezin (Ivanovo), V.N.Blinichev (Ivanovo), S.P.Bobkov (Ivanovo), V.A.Burmistrov (Ivanovo), G.V.Girichev (Ivanovo), O.F.Golubchikov (Ivanovo), M.V.Klouev (Ivanovo), A.M.Kolker (Ivanovo), A.N.Labutin (Ivanovo), T.N.Lomova (Ivanovo), B.N.Melnikov (Ivanovo), V.G.Melnikov (Ivanovo), L.N. Mizerovsky(Ivanovo), V.V.Rybkin (ivanovo), V.A.Sharnin (Ivanovo), V.I.Svetsov (Ivanovo), F.Y.Telegin (Ivanovo), M.V.Ulitin (Ivanovo), S.S.Zlotsky (Ufa)

Editorial Staff

Prof. E.C.Buka (Krasnoyarsk)
Prof. M.B.Generalov (Moscow)
Prof. S.G.Diakonov (Kazan)
Prof. A.C.Dudyrev (St.Petersburg)
Corr. Member of RAS V.N.Egorov (Moscow)
Corr. Member of RAS I.L.Eremenko (Moscow)
Prof. S.V.Fedosov (Ivanovo)
Acad. of RAS Y.B.Monakov (Ufa)
Prof.Y.A.Moskvichev (Yaroslavl)
Corr. Member of RAS I.A.Novakov (Volgograd)
Corr. Member of RAS V.M.Novotvortsev (Moscow)
Corr. Member of RAS V.I.Ovcharenko (Novosibirsk)
Acad. of RAS P.D.Sarkisov (Moscow)
Corr. Member of RAS O.G.Sinyashin (Moscow)
Prof. V.S.Timofeev (Moscow)
Prof. A.G.Zakharov (Ivanovo)Mail address: Editorial Office, Ivanovo State University of Chemistry and Technology, F.Engels prospect, 7, 153000, Ivanovo, Russian Federation

Phone: +7-4932-327-307
E-mail: ivkkt@isuct.ru

---